Szabályzat

A jelen szabályzat az AdComNet Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett sportmotor.hu oldalon (továbbiakban: Honlapon) elérhető szolgáltatások igénybe vételének feltételeit tartalmazza.

Regisztrálációjával felhatalmazza a szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztálás után ránk bízott email címét bizalmasan kezeljük. A Felhasználó általi további adatszolgáltatás önkéntes, így Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott további személyes adatok a honlapon szerepelhetnek.

Az igénybe vett szolgáltatások használata során, a felhasználó nem tölt fel olyan tartalmat, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a megfelelő rovathoz tartozik;
 • amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést.;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja
 • pornográf, szexuális jellegű, szexuális ingerkeltésre irányulnak
 • az szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait.
 • kéretlen (spam) hirdetésnek minősül

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az illegális tartalmak feltötése hatósági eljárást vonhat maga után.

A szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A szolgáltató jogában áll hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre a feltöltött tartalmakon.

A honlapon közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a feltöltést követően a szolgáltatóra szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában a szolgáltató engedélyéhez kötött. Ez nem zárja ki a felhasználó saját anyagainak (szövegek, képi anyagok) az általa történő további szabad felhasználását.

A honlapon közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk.

A szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a szolgáltató kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Felhasználó a honlap szolgáltatásait saját felelősségére használja.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.